FAQs Complain Problems

लालबन्दी नगरपालिकाको चौथो नगरपरिषद् २०७३/०९/१४ बाट स्विकृत चालु आ.ब.२०७३/०७४ तथा आगामी आ.ब.२०७४/०७५ को कर, शुल्क तथा दस्तुरहरुको विवरण